همانطور كه از نام آن مشخص است، ماشيني است كه براي بارگيري مواد استفاده ميشود (معمولا بارگيري کاميون). البته از لودر در معادن كوچك تا متوسط ممكن است بعنوان ماشين اصلي بارگيري استفاده شود، ولي در معادن بزرگ معمولا اين ماشين ازكارايي كافي برخوردار نيست و در اين معادن معمولا شاول ماشين اصلي بارگيري است مگرآنكه شرايط خاصي ايجاب كند كه از لودر براي اين منظور استفاده شود.

alt

شرايط استفاده:

شرايط استفاده از اين ماشين براي دو کاربرد ذکر شده در بالا به اين شرح ميباشد:


الف) به عنوان ماشين بارگيري:

 بارگيري از جبهه كارهاي سست و كم·ارتفاع.

 تخليه در ارتفاع كم.·

 حمل در فاصله كم. معمولا از لودر براي·جابجايي خاك در فواصل بيش از 200 متر استفاده نميشود.

 استخراج انتخابي و كار·در ديوارههاي غير يكنواخت.


ب) به عنوان ماشين تداركاتي:

 احداث جاده،·خاكريز (دپو) و امثال آن.

 حمل تجهيزات.·

· ماشين كمكي بارگيري مخصوصاً درجبهه كارهاي غير يكنواخت.

 تسطيح اطراف شاول.·


انواع لودر:

لودرها رابه دو نوع چرخ لاستيكي  و چرخ زنجيري  تقسيم ميكنند.

خصوصيات ويژه لودر چرخ لاستيكي در مقايسه با لودر چرخ زنجيري به شرح زير ميباشد:

 سرعت حركت بيشتر به علت استفاده از چرخ لاستيكي.·

 قدرت·مانور خوب به علت استفاده از چرخ لاستيكي و شكل كمر شكن ماشين.

 حمل تا مسافت·بیشتر. از لودرهاي چرخ لاستيكي ممكن است براي حمل مواد تا فاصله حداكثر 200 متراستفاده شود. در حالي كه توصيه ميشود تا از لودرهاي چرخ زنجيري براي فاصلههاي بيشتراز 80 متر استفاده نشود.

 ظرفيت جام بيشتر. لودرهاي معدني معمولي حجم جامي تا·حدود 15 متر مكعب دارند و بزرگترين لودرهاي چرخ لاستيكي با جام6/41 متر مكعب برايسنگهاي معمولي و 71 متر مكعب براي بارگيري زغالسنگ عرضه ميشوند . بزرگترين لودرهاي چرخ زنجيري حداكثر 4 متر مكعب ظرفيت جام دارند.

 ارتفاع بارگيري و تخليه·بيشتر.

همچنين خصوصيات ويژه لودر چرخ زنجيري در مقايسه با لودر چرخ لاستيكي به شرح زير ميباشد:

 امكان فشار بيشتر به جبههكار  به علت وجود اصطكاك بيشتر بين·زنجير و زمين.

 امكان استفاده در شيبهاي سربالايي زيادتر.·

 فشار كمتر به·سطح زمين به علت زيادتر بودن سطح تماس با زمين. البته لازم به ذكر است كه معمولاًيك لودر چرخ زنجيري از لودر چرخ لاستيكي هم ظرفيت خود وزن بيشتر دارد.

 استفاده·در بارگيري سنگهاي سخت و ساينده. البته براي حفاظت از لاستيك لودرهاي چرخ لاستيکياز زنجيرهاي محافظ ويژهاي استفاده ميشود كه در شكل بعد نشان داده شده است.


منبع:minepedia.com